หน้าหลัก | กิจกรรม | ปฏิทินการศึกษา | ติดต่อโรงเรียน | แผนที่โรงเรียน| ตรวจสอบผลการเรียน
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  ประวัติ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  นักเรียน-นักศึกษา
  งบประมาณ
  โครงสร้าง
  สถานที่ตั้ง
  ปรัชญา-คำขวัญ
  ตราและสีประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
 
รอบรั้วมิตรพล
  อาคารสถานที่
  บรรยากาศโดยรอบ
  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  ห้องซาวน์แลป
  ห้องสมุด
  ห้องพยาบาล
  ห้องออกกำลังกาย
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรา
 
หลักสูตร
  หลักสูตร ปวช.
  หลักสูตร ปวส.
 
บริการนักศึกษา
  ทุน
  แนะแนว
  นักศึกษาวิชาทหาร
 
ความภูมิใจ
  รางวัลโรงเรียน
  รางวัลบุคลากร
  รางวัลนักศึกษา
 
ระเบียบปฏิบัติ
  เครื่องแต่งกาย
  การลงทะเบียน
 
 
หน่วยงาน
  ฝ่ายธุรการ
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  ฝ่ายการเงิน
  ฝ่ายบริการนักศึกษา
 
 
 
 
รางวัลนักเรียน

    2544   เกียรติบัตร  นักศึกษาผู้ประพฤติดีเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ   นายเอกชัย  คิดการดี  
      2545   เกียรติบัตรนักศึกษาผู้ประพฤติดีเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ  น.ส.ปิยนันท์  จิรภิญโญกุล 
      2548   เกียรติบัตร  “คนดี ศรีอาชีวะ”     จากคุณหญิงกษมา   วรวรรณ    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 คน
                                -  น.ส.สินานาฏ  ปักโคทานัง  
                                -  น.ส.สุนารี  สอนสำแดง
                                -  น.ส.จินดานุช  พึ่งพระ
                                -  นายศิรวิชญ์  เต็มสมสุข
                                -  นายปรีดี   คงหญ้าคา
                                -  น.ส.สุจิตรา  ขำวิลัย
                                -  นายวินัย  ปาคำวัง
                                -  น.ส.ชฎาธาร   แก้วมั่น
                                -  น.ส.ชไมพร   คงโพ
         2551  เกียรติบัตรรางวัล “ชนะเลิศ” กีฬามวยสมัครเล่น ประเภท ทั่วไป รุ่น 60 ก.ก. อายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน จากสำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ นาย พงศธร ศรีธุลี
          2551  เกียรติบัตรรางวัล “ชนะเลิศ” กีฬามวยสมัครเล่น ประเภท ทั่วไป รุ่น 48 ก.ก. อายุไม่เกิน 18 ปีในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน จากสำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ นาย ศิรชัช  จรีรัตน์
          2551  เกียรติบัตรรางวัล “ชนะเลิศ” กีฬามวยสมัครเล่น ประเภท ทั่วไป รุ่น 51 ก.ก. อายุไม่เกิน 18 ปีในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน จากสำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ นาย ปวิชา  ฉัตราวรพา
           2551 เกียรติบัตรรางวัล “รองชนะเลิศ” กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ รุ่น 42-45 ก.ก. อายุไม่เกิน 16 ปี  ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน   จากสำนักงานพัฒนาการกีฬา    และนันทนาการ    
นาย  สัทธรรม   นึกกระฏานน
           2551 เกียรติบัตรรางวัล “รองชนะเลิศ” กีฬาเทควันโด ประเภท ต่อสู้ รุ่น 68 ก.ก.ขึ้นไปอายุไม่เกิน 18 ปี  ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน   จากสำนักงานพัฒนาการกีฬา  และนันทนาการ นายทรงชัย หอมทวนลม 
           2552  เกียรติบัตร “เหรียญทองแดง” ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับปวส. โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โดยสช. และ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย   น.ส.กาญจนารัตน์  กล้าดี
            2552 เกียรติบัตร “เหรียญทองแดง” ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับปวส. โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โดยสช. และ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย   น.ส.เปรมใจ  มะโนวรรณ

News Update
                  
;
 
               
  กิจกรรมของเรา
 
เวบไซต์น่าสนใจ
กรมอาชีวศึกษา
เข้าสู่เวบไซต์ สช.
กรมการจัดหางาน
 
 
 
Copyright 2007 © mpbac.ac.th, All rights reserved.